Voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN WEBSHOP KRAMER BABY & JEUGDMODE

Kramer Baby & Jeugdmode Webshop
Beatrixstraat  54

1781 EP Den Helder
Tel. 0223-614314

E-mail: info@kramerjeugdmode.nl
IBANnummer: NL 30 INGB 0007 6164 05

KvK Alkmaar nr. 37056276
BTW nr. NL 80.44.85.203

1. Toepassing
1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten, aanbiedingen en bestellingen gesloten bij de webshop van Kramer Baby & Jeugdmode.
1.2 Kramer Baby & Jeugdmode heeft te allen tijde het recht deze algemene voorwaarden en de inhoud van de website te wijzigen. Kramer Baby & Jeugdmode besteedt veel zorg aan de website, doch is niet gebonden in het geval van vergissingen zoals bijvoorbeeld prijs- en typefouten, op de website.

2. Overeenkomsten
2.1 Een overeenkomst komt tot stand op het moment van aanvaarding door de koper van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden. De juistheid van de door koper bij zijn bestelling ingevoerde gegevens is voor rekening en risico van de koper.
2.2 De overeenkomst kan door de koper binnen 7 werkdagen na ontvangst door de koper van het artikel worden ontbonden: zie artikel 8.
2.3 Kramer Baby & Jeugdmode behoudt zich het recht voor om in individuele gevallen een bestelling te weigeren, zonder dat opgave van reden verlangd kan worden.
2.4 Kramer Baby & Jeugdmode behoudt zich het recht voor om in geval van onvoorziene omstandigheden een bestelling incompleet te leveren. Kramer Baby & Jeugdmode zal de koper zo spoedig mogelijk informeren.

3. Prijzen
3.1 Alle genoemde prijzen zijn in euro’s, inclusief BTW en exclusief verzendkosten.
3.2 De op de website weergegeven prijzen kunnen afwijken van de prijzen voor deze artikelen in de Kramer Baby & Jeugdmode stenen winkel.
3.3 Kramer Baby & Jeugdmode behoudt zich het recht voor om prijzen in het geval van vergissingen zoals prijs- en typefouten, te corrigeren. Kramer Baby & Jeugdmode is niet aansprakelijk voor zodanige onverhoopte vergissingen.

4. Verzendkosten
4.1 De verzendkosten van artikelen binnen Nederland bedragen € 4,95 voor PostNL.
4.2 De verzendkosten van artikelen naar België bedragen € 9,95 voor PostNL en buitenlandse partners.
4.3 De verzendkosten van artikelen naar Duitsland bedragen € 9,95 voor Postnl en buitenlandse partners.
4.4 Voor de verzendkosten van een aantal geselecteerde EU-landen is een overzicht opgenomen op de site: zie klantenservice – bezorgen & afhalen.

 1. Betalingen
  5.1 Betaling van de bestelde artikelen inclusief verzendkosten geschiedt altijd geheel vooraf.
  5.2 Kramer Baby & Jeugdmode biedt de volgende mogelijkheden om te betalen: via iDeal

5.3 Na het plaatsen van een bestelling ontvangt de klant een bevestiging per e-mail met daarin de totale kosten inclusief verzendkosten.

6. Levering

6.1 Levering zal na de bevestigingsmail zo spoedig mogelijk plaatsvinden, zo mogelijk binnen 1 a 2 dagen na ontvangst van de betaling. Levering zal echter uiterlijk binnen 30 dagen plaatsvinden. Indien de 30 dagen termijn niet gehaald wordt, zal Kramer Baby & Jeugdmode de koper hier tijdig en uiterlijk binnen 30 dagen na de orderbevestiging over berichten. De koper heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden. Betalingen zullen per omgaande worden teruggestort.
6.2 Indien een artikel, om wat voor reden dan ook, niet leverbaar is, zal Kramer Baby & Jeugdmode de koper daarvan op de hoogte stellen en eventuele betalingen per omgaande terugstorten.
6.3 De bestelde artikelen zullen via Postnl worden bezorgd op het door de koper aangegeven leveringsadres c.q. afhaalpunt. Een afwijkend leveringsadres dient opgegeven te worden tijdens de bestelprocedure.
6.4 Om tot aflevering van een bestelling over te gaan of om de juistheid van een bestelling te controleren, behoudt Kramer Baby & Jeugdmode zich het recht voor om de koper te benaderen via E-mail, telefoon of per post. Hierdoor kan vertraging ontstaan in de aflevering, welke niet aan Kramer Baby & Jeugdmode mag worden tegengeworpen.
6.5 De bestelde artikelen worden verzonden via Postnl. De voortgang van de verzending van de pakketten kan gevolgd kan worden via Track & Trace van Postnl.
6.6 Kramer Baby & Jeugdmode doet haar uiterste best om de aangeboden artikelen zo duidelijk mogelijk en waarheidsgetrouw af te beelden en te beschrijven, doch afwijkingen in kleur, type, tekst en/of prijs zijn voorbehouden.

 1. Retourneren

7.1 Artikelen die via de webshop van Kramer Baby & Jeugdmode zijn besteld, kunnen zonder opgaaf van reden worden geretourneerd, met inachtneming van het onderstaande.
7.2 Vanaf het moment dat de bestelling bezorgd is, heeft de koper de artikelen 14 dagen op zicht. Binnen deze termijn mag de koper de artikelen slechts in die mate bekijken, uitpakken en/of passen voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of men het artikel wenst te behouden, tenzij anders vermeld. Indien de koper het artikel wenst te retourneren kan men, op de bij de bestelling bijgesloten retourbon, aangeven welk artikel hij wenst te retourneren. Op de het informatieblad bij de retourbon staat de te volgen procedure.
7.3 Een artikel dat geretourneerd wordt moet aan de volgende voorwaarden voldoen:
– het artikel inclusief retourbon moet uiterlijk binnen 14 dagen na ontvangst van de bestelling teruggestuurd worden aan Kramer Baby & Jeugdmode,
– het artikel moet ongedragen en onbeschadigd zijn,
– het artikel moet voorzien zijn van de aangehechte prijskaart en label(s), en
– de retourzending dient voldoende gefrankeerd te zijn.
Retourzendingen die niet aan deze voorwaarden voldoen, worden niet door Kramer Baby & Jeugdmode geaccepteerd.
7.4 Het door Kramer Baby & Jeugdmode ontvangen aankoopbedrag van het retour gezonden artikel zal binnen 14 dagen worden teruggestort op de bankrekening van de koper. Uitgezonderd uitverkoop. Artikelen met 40% korting of meer kunnen niet meer retour.

7.5 Als er een fout is gemaakt door Kramer Baby & Jeugdmode zal in geval van retourzending, het aankoopbedrag inclusief verzendkosten, na ontvangst van de geretourneerde artikelen, zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen op de bankrekening van de koper worden overgemaakt.

7.6 Retourzendingen die niet voldoende gefrankeerd zijn, worden niet in ontvangst genomen en niet gecrediteerd.
7.7 De koper kan het artikel met retourbon ook binnen 14 dagen retourneren bij het desbetreffende filiaal van Kramer Baby & Jeugdmode te Den Helder en krijgt aldaar de aankoopwaarde van het artikel direct terug.

 1. Herroepingsrecht
  8.1 De koper heeft het recht om de bestelling in zijn geheel, zonder opgave van redenen, binnen 14 kalenderdagen na ontvangst van de bestelling te herroepen. De koper dient tijdens deze 14 dagen zorgvuldig met de artikelen om te gaan.
  8.2 Om het herroepingsrecht uit te oefenen, dient de koper, binnen 14 kalenderdagen na ontvangst van de bestelling, Kramer Baby & Jeugdmode hiervan op de hoogte te stellen. De koper kan de verklaring schriftelijk via e-mail voor herroepping indienen of een duidelijk geformuleerde verklaring. In deze verklaring dient de koper de order te herroepen, alsmede vermelding van naam, adres, woonplaats en ordernummer.
  Kramer Baby & Jeugdmode zal, indien de herroeping aan de voorwaarden voldoet, per E-mail een bevestiging sturen.
  8.3 De koper dient het artikel met retourbon onverwijld, doch niet later dan 14 kalenderdagen na de mededeling van de herroeping, te retourneren aan het op de retourbon vermelde adres. De kosten van retourzending aan Kramer Baby & Jeugdmode zijn voor rekening van de koper.
  8.4 De retourzending moet voldoen aan de in artikel 7.3 gestelde voorwaarden. De koper is alleen aansprakelijk voor de waardevermindering van de artikelen die het gevolg is van het gebruik van de artikelen, dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de artikelen vast te stellen.
  8.5 Na retour ontvangst van de gehele bestelling, zal Kramer Baby & Jeugdmode per E-mail een bevestiging sturen van de ontvangst van de bestelling. Hierna zal Kramer Baby & Jeugdmode het volledige orderbedrag binnen 14 dagen na retour ontvangst van de bestelling aan de koper restitueren of zodra de koper heeft aangetoond dat de bestelling is teruggezonden, al naar gelang welk tijdstip eerst valt.9. Klachten
  9.1 Kramer Baby & Jeugdmode doet haar uiterste best een goed product te leveren, doch raadt de koper aan de geleverde artikelen direct na aflevering te inspecteren op gebreken.
  9.2 Eventuele klachten met betrekking tot de geleverde artikelen kan de koper per omgaande, doch uiterlijk binnen 14 dagen na ontvangst van de bestelling, melden aan Kramer Baby & Jeugdmode per E-mail of telefoon, onder nauwkeurige opgave van de naam van de koper, het ordernummer en de aard van de gebreken. Kramer Baby & Jeugdmode zal haar uiterste best doen de klacht samen met de koper naar tevredenheid op te lossen.
  9.3 De verzendkosten voor het retourneren van het artikel zijn in eerste instantie voor rekening van de koper. Indien de klacht gegrond blijkt, zal Kramer Baby & Jeugdmode deze verzendkosten restitueren. Als de koper heeft gekozen voor een duurdere methode van verzending dan de reguliere standaardverzending, hoeft Kramer Baby & Jeugdmode de bijkomende kosten voor de duurdere methode niet te betalen.10. Garantie
  10.1 Kramer Baby & Jeugdmode staat er voor in dat de geleverde artikelen voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschrif­ten. Indien overeengekomen staat Kramer Baby & Jeugdmode er tevens voor in dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik.
  10.2 Een door Kramer Baby & Jeugdmode, diens toeleve­rancier, fabrikant of importeur verstrekte extra garantie beperkt nimmer de wet­telijke rechten en vorderingen die de koper op grond van de overeenkomst tegenover Kramer Baby & Jeugdmode kan doen gelden indien Kramer Baby & Jeugdmode is tekortge­schoten in de nakoming van zijn deel van de overeenkomst.
  10.3 3. Onder extra garantie wordt verstaan iedere verbintenis van Kramer Baby & Jeugdmode, diens toeleverancier, importeur of producent waarin deze aan de koper bepaalde rechten of vorderingen toekent die verder gaan dan waartoe deze wettelijk verplicht is in geval hij is tekortgeschoten in de na­koming van zijn deel van de overeenkomst.
  10.4 De verzendkosten voor het retourneren van het artikel zijn in eerste instantie voor rekening van de koper. Indien de klacht gegrond blijkt, zal Kramer Baby & Jeugdmode deze verzendkosten restitueren. Als de koper heeft gekozen voor een duurdere methode van verzending dan de reguliere standaardverzending, hoeft Kramer Baby & Jeugdmode de bijkomende kosten voor de duurdere methode niet te betalen.
  10.5 Indien het kledingstuk niet volgens de wasvoorschriften in het kledingstuk is gewassen, men zelf heeft geprobeerd een gebrek te herstellen of de gebruiksaanwijzing of -instructies niet heeft opgevolgd, vervalt de garantie.11. Toepasselijk recht / bevoegde rechter
  11.1 Op alle rechtsbetrekkingen tussen Kramer Baby & Jeugdmode en de koper is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.
  11.2 Alle geschillen welke mochten ontstaan naar aanleiding van de onderhavige overeenkomst kunnen worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland. Formulier voor herroeping
  (dit formulier alleen invullen en terugzenden als u de overeenkomst wilt herroepen)Aan:
  Kramer Baby & Jeugdmode
  Beatrixstraat 54
  1781 EP Den Helder Tel. 0223-614314
  Mail: info@kramerjeugdmode.nl

 

 

Ik/Wij (*) deel/delen (*) u hierbij mede dat ik/wij (*) onze overeenkomst betreffende de verkoop van de volgende goederen herroep/herroepen (*)

Besteldatum: ………………. Bestelnummer ……………………………..

Naam/Namen : ………….……………………………………………………………

Adres: …………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

Handtekening

………………………………………..

Datum

………………………………………..